VeVe hallitus

Veikkolan Veikot ry:n
hallitus 2020-2021

Hallituksen jäsenet:

Jarkko Sonninen, puheenjohtaja

Jasmina Glad-Schreven

Sini Johansson

Marika Sorsa

Björn Stenvik

Juha Virtanen

Toiminnantarkastajat: 

Taavi Havre

Samil Hairetdin

Hallitus

VeVe:n sääntöjen mukaan, seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuotena jäsenten erovuoroisuus määrätään arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsottavat jaostot ja toimikunnat ja niiden puheenjohtajat ja päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on edustettuna.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. toteuttaa seuran kokouksen päätökset.

2. johtaa ja kehittää seuran toimintaa.

3. valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4. vastata seuran taloudesta

5. pitää jäsenluetteloa

6. tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7. tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8. hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9. hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista 
kurinpitotoimista

10. valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

 

11. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä

12. ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13. luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

14. valita edustajat yhdistyksen kattojärjestöjen vuosi- ynnä muihin kokouksiin